Wednesday, March 9, 2016

The Names and Individual Icons of the Holy Forty Martyrs of Sebaste

Herakleios

Xanthios

Theophilos

Theodoulos

Smaragdos

Sisinios

Severianos

Sakerdon

Priskos

Oualis

Oualerios

Nicholas

Meliton

Lysimachos

Leontios

Kyrion

Hesychios

John

Gorgonios

Gaios

Flavios

Philoktemon

Eunoikos

Eutychios

Elias

Elianos

Eudikios

Domnas

Cyril

Claudius

Choudion

Kandidos

Vivianos

Athanasios

Aggias

Alexander

Akakios

Aglaios the Guard

Aetios

Dometian


Become a Patreon or Paypal Supporter: