September 24, 2012

The Skull of St. Silouan the Athonite


The skull of St. Silouan the Athonite is found in the Holy Monastery of Saint Panteleimon on Mount Athos.